N

Professioneel gerefurbished

N
Standaard garantie!
N

Fractie van de nieuwprijs

N

Onderhoudscontract verkrijgbaar

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepassing:

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen, tussen Printer-Outlet.nl, verder te noemen Printer-Outlet.nl, en de wederpartij.

2. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en binden Printer-Outlet.nl niet.
3. Afwijking van de onderhavige voorwaarden is uitsluitend toegestaan voorzover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 2 Overeenkomst:

1. Alle aanbiedingen van Printer-Outlet.nl zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod Printer-Outlet.nl heeft bereikt, tenzij Printer-Outlet.nl haar vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept.

2. Het is Printer-Outlet.nl toegestaan af te wijken van verstrekte gewichten, aantallen, levertijden, technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover een dergelijke afwijking van geringe betekenis is.

3. Printer-Outlet.nl is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.
4. Het vervoer van de af te leveren zaken
is steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zowel wanneer franco levering is overeengekomen, als in alle andere gevallen.

Artikel 3 Reclames:

1. De wederpartij zal binnen 8 kalenderdagen nadat Printer-Outlet.nl haar prestatie heeft verricht onderzoeken of Printer-Outlet.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Printer-Outlet.nl schriftelijk ervan in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt.

2. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 3. De factuur van Printer-Outlet.nl geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na de factuurdatum een schriftelijk protest bij Printer-Outlet.nl heeft ingediend.

6. De prestatie van Printer-Outlet.nl geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 4 Betaling;

1. De betaling van de koopsom, vergoeding of anders genaamde tegenprestatie voor hetgeen Printer-Outlet.nl presteert dient, als niets anders is overeengekomen, binnen 8 dagen na dagtekening van de faktuur, en in ieder geval binnen 8 dagen na de verrichting

van de overeengekomen prestatie door Printer-Outlet.nl te geschieden en is dan opeisbaar, zonder aftrek van enige korting, schadevergoeding of verrekening met enige (andere) vordering die wederpartij op Printer- Outlet.nl heeft. Verrekening of opschorting door wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.

Artikel 5 Aansprakelijkheid:

1. Printer-Outlet.nl is niet gehouden tot

schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch aan een oorzaak die krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.

2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme en /of ongeschikte weersomstandigheden, oorlog of oorlogsgevaar, besmetting of gevaar voor besmetting, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Printer-Outlet.nl of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Printer-Outlet.nl of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Printer- Outlet.nl die is ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.

Artikel 6 Einde overeenkomst:

Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Printer-Outlet.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel als hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, heeft Printer-Outlet.nl het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Printer-Outlet.nl is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de wederpartij te vorderen alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 Garantie:

1. Printer-Outlet.nl garandeert dat de door haar geleverde zaken beantwoorden aan het doel waarvoor die zaken kennelijk en voor Printer-Outlet.nl kenbaar worden geleverd
2. Als Printer-Outlet.nl niet voldoende in de gelegenheid wordt gesteld om een voorkomende onvolkomenheid aan of in verband met de geleverde zaak te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij.
3. De garantie geldt niet als wederpartij of derden – zonder schriftelijke toestemming

van Printer-Outlet.nl – werkzaamheden aan de geleverde zaak hebben verricht, die zaak verder ver- of bewerken, die zaak onvoldoende zorgvuldig opslaan en, in het algemeen, in alle gevallen waarin niet met zodanige zorgvuldigheid wordt opgetreden als Printer-Outlet.nl van een alerte en zorgvuldige wederpartij mag verlangen.

4. De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet overeenkomstig de bij de inbedrijfstelling verstrekte voorschriften wordt behandeld of niet voor het doel waarvoor het is gekocht wordt gebruikt.

5.Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt, dat indien Printer-Outlet.nl op grond van een toerekenbare tekortkoming gehouden is schade aan de wederpartij te vergoeden Printer-Outlet.nl de mogelijkheid heeft, te harer keuze, hetzij over te gaan tot herstel in natura c.q. vervanging van die zaak of zaken die niet correct geleverd is, respectievelijk zijn, hetzij vergoeding in geld. 6. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of eventuele andere bedrijfsschade en/of gevolgschade.

7. De verplichting tot vergoeding van schade zal in alle gevallen nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) terzake van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.

8. In ieder geval is Printer-Outlet.nl nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan € 10.000,00.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud:

Alle door, namens of voor rekening of risico van Printer-Outlet.nl te leveren en geleverde zaken, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van Printer-Outlet.nl of de partij die eigenaar van die zaken is tot de wederpartij zal hebben voldaan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Printer-Outlet.nl krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten.

Artikel 9 Competentie en toepassing Nederlands recht:

1. In alle geschillen, die over het van toepassing zijn van de onderhavige voorwaarden ingesloten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde civiele rechter in Nederland en wel binnen het arrondissement Den Haag. Printer-Outlet.nl is echter, desgewenst, ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechter voor te leggen.

2. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
3. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.